topL topR
logo  

 
11
Наукові відділи
Paton

Відділ інформаційних технологій цифрової трансформації економіки. (Категорія Б). Керівник к.е.н. Л.І. Бажан.
Наукові напрямки відділу:

 • створення інформаційного і математичного забезпечення для вирішення  великих економіко-соціальних макромоделей країн та регіонів;
 • створення моделей і інформаційних технологій систем спеціального призначення, в т.ч. моделі та системи функціонування різноманітних видів транспорту; 
 • створення і розробка систем організації банків даних, експертних систем і баз знань.

Відділ діалогових та навчальних систем. (Категорія А). Керівник д.т.н. А.Ф. Манако.
Наукові напрямки відділу:

 • створення та впровадження комп’ютерної технології навчання та засобів інтелектуалізації діалогу.

Відділ інтелектуальних автоматичних систем. (Категорія A). Керівник к.ф.-м.н. Л.С. Житецький.
Наукові напрямки відділу:

 • розвиток теорії організації і динаміки систем передачі та обробки даних, а також розробка, створення і впровадження автоматизованих систем передачі та обробки даних у народному господарстві і наукових дослідженнях.

Відділ цифрових систем екологічного моніторингу. (Категорія Б). Керівник д.т.н І.В. Суровцев.
Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні дослідження в галузі загальної теорії моделювання та застосування результатів досліджень в створенні інтелектуальних інформаційних технологій;
 • фундаментальні дослідження в теорії виявлення закономірностей та застосування результатів досліджень для створення промислових технологій ресурсозбереження і соціально-економічних процесів;
 • розробка та впровадження засобів моделювання в прикладних комп'ютеризованих системах та комплексах різного рівня і призначення.

Відділ розпізнавання образів. (Категорія А). Керівник к.т.н. В.В. Мацелло.
Наукові напрямки відділу:

 • теоретичні дослідження з  розпізнавання образів, розробка  і  створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання  і обробки  зображень.

Відділ розпізнавання та синтезу звукових образів. (Категорія Б). Керівник відділу к.т.н. М.М. Сажок.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теорії та методів аналізу, розпізнавання, інтерпретації, синтезу та відновлення звукових сигналів;
 • розробка принципів створення засобів усного діалогу людини та ЕОМ;
 • створення та впровадження систем  розпізнавання, інтерпретації та синтезу  звукових  образів, систем усного діалогу, а також проблемно-орієнтованих комплексів на їх основі;
 • координація досліджень з розпізнавання та синтезу звукових образів.

Відділ медичних інформаційних технологій. (Категорія А). Керівник д.м.н. О.С. Коваленко.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теорії медичних  інформаційних систем;
 • математичне моделювання фізіологічних систем людини;
 • вивчення адаптивних реакцій організму на вплив  природничих факторів зовнішнього середовища;
 • розробка проблемно-орієнтованих інформаційних технологій та їх апробація.

Відділ біоелектричного керування та медичної кибернетики. (Категорія А). Керівник О.А. Куцяк.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка загальної теорії синтезу біотехнічних систем керування рухом;
 • розробка технологічних основ побудови медичних баз знань; 
 • створення та впровадження програмно-апаратних комплексів навчання рухам і консультативних експертних систем у неврології.

Відділ нейромережевих  технологій  оброблення інформації. (Категорія А). Керівник к.т.н. О.Д. Гольцев.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теоретико-методологічних основ інтелектуалізації  нейросіткових інформаційних технологій;
 • розробка  методів та засобів практичного використання нейросіткових інформаційних технологій в задачах розпізнавання образів та прийняття рішень;
 • розробка та впровадження інтелектуальних систем обробки інформації із застосуванням нейросіткових інформаційних технологій.

Відділ математияних i технічних методів в біології та медицині.(Категорія Б). Керівник д.м.н. В.М. Бєлов.
Наукові напрямки відділу:

 • розробка теоретико-алгоритмічних методів дослідження принципів та закономірностей функціонування біологічних та медичних систем різного рівня ієрархії;
 • дослідження роботи людини оператора в системах управління.

Тематична група:«Нові інформаційні технології в охороні здоров’я та валеології».

Відділ системних інформаційних технологій. (Категорія А). Науковий керівник к.т.н. О.О. Родіонов.
Наукові напрямки відділу:

 • дослідження в галузі теорії системних інформаційних технологій та інтегрованих автоматизованих систем;
 • розробка теоретико-методологічних основ інтелектуалізації системних інформаційних технологій;
 • розробка моделей, методів та засобів комп’ютерної технології вироблення та прийняття рішень для інформаційно-аналітичних систем різного рівня та призначення;
 • розробка та впровадження засобів системної інтеграції та інтелектуалізації об’єктно орієнтованих інформаційних технологій.

Тематична група:«Технології інтелектуального керування автономними робототехнічними системами». Керівник О.М. Сухоручкіна.
Наукові напрямки:

 • комп'ютерне моделювання інформаційних процесів інтелектуального управління автономними мобільними роботами;
 • розробка програмних компонентів інтелектуальних систем управління мобільних роботів;
 • розробка інформаційних технологій інтелектуального управління автономними мобільними роботами.

Відділ інтелектуалізації інформаційних технологій. (Категорія А). Керівник д.ф.-м.н. О.О. Марченко.
Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні дослідження  в галузі загальної теорії інтелектуалізації інформаційних технологій;
 • теоретичні та прикладні дослідження в галузі паралельного програмування та віртуальних програмних середовищ;  
 • створення методів, моделей та програмно-технічних засобів захисту інформації  в  комп’ютерних системах та мережах; 
 • розробка програмних засобів для вирішення практичних задач  інтелектуалізації інформаційних технологій;  
 • створення моделей та пристроїв, які покращують якості людино-машинних та робототехнічних систем. 

Тематична група:«Сервісне та системно-технічне обслуговування та забезпечення діяльності Фізико-математичної школи».

Відділ комплексних досліджень інформаційних технологій. (Категорія А). Керівник д.т.н. Н.К. Тимофієва.
Наукові напрямки відділу:

 • комплексні дослідження  інформаційних технологій;
 • методи та засоби оптимізації, моделювання інформаційних технологій; 
 • методи розробки проблемно-орієнтованих та спеціальних інформаційних технологій;  
 • створення інструментальних засобів проектування інтелектуальних інформаційних технологій;  
 • впровадження в практику результатів дослідження.  

Відділ інтелектуального управління. (Категорія А). Керівник С.О. Бондар.
Наукові напрямки відділу:

 • фундаментальні та прикладні дослідження в галузі розробки інтелектуальних технологій управління складними ергатичними системами в умовах конфліктів та невизначеності,  зокрема:
  • розробка теоретичних засад і концептуальних положень по організації та синтезу управління ергатичними системами;
  • розробка теорії ігор і пошуку рішень в антогоністичних умовах;
  • розробка методів пошуку цілісних рішень, які узгоджені  з діяльністю людини-оператора по управлінню;
  • розробка методів розв’язку логічних рівнянь з великою кількістю змінних параметрів;
  • розробка закономірностей організації графічних інтерфейсов для управління  рухомими об’єктами в умовах конфліктів і невизначеності;
  • розробка концептуальних основ створення інтегрованих багатомашинних комплексів управління рухомими об’єктами.

Відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання. (Категорія А). Керівник д.т.н. В.С. Степашко.
Наукові напрямки відділу:

 • проведення теоретичних та прикладних досліджень у галузі моделювання складних процесів і систем за експериментальними даними в умовах невизначеності;
 • розробка теорії та методів структурного аналізу і синтезу багатозв’язкових динамічних систем; 
 • розробка відповідного математичного забезпечення та інформаційних технологій для інтерактивних програмних систем розв’язання прикладних задач; 
 • координація досліджень з проблем моделювання в умовах невизначеності.
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40,Київ, 03187, Україна Тел.: (+38044) 526-0158
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR